Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Vijn Partyservice

Adres: Robert Peereboomweg 13, 2031 BC Haarlem

KvK: 34241216 Website: www.vijn-partyservice.nl

1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en

overeenkomsten met betrekking tot de door Vijn Partyservice te verrichten diensten en/of te

leveren goederen, verder te noemen Vijn.

1.2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien uitdrukkelijk schriftelijk aangegeven,

aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of goederen.

Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden

verschillen bestaan, dan gelden de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven deze

algemene voorwaarden, tenzij schriftelijk anders is bepaald.

1.3. Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan alleen schriftelijk worden

afgeweken, in welk geval de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverkort

van kracht blijven. De overeengekomen afwijkingen gelden uitsluitend voor de overeenkomst

waarbij die afwijkingen zijn overeengekomen.

1.4. Indien de algemene voorwaarden van Vijn eenmaal van toepassing zijn verklaard, is de

laatst geldende versie ook zonder nadere van toepassing verklaring, van toepassing op

nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is

overeengekomen.

1.5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, wordt vernietigd of

anderszins buiten toepassing wordt verklaard, dan blijven de overige bepalingen van deze

algemene voorwaarden volledig van kracht, en zullen partijen in plaats van de nietige,

vernietigde of buiten toepassing verklaarde bepaling een bepaling ter vervanging

overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige, vernietigde

of buiten toepassing verklaarde bepaling in acht worden genomen.

1.6. Algemene voorwaarden die door opdrachtgever van Vijn worden gehanteerd en/of van

toepassing worden verklaard, zijn nooit van toepassing op met Vijn gesloten

overeenkomsten, tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Vijn is ingestemd.

Onder 'opdrachtgever' wordt verstaan iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Vijn in een contractuele relatie, van welke aard dan ook, staat of komt te staan.

1.7. Vijn behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te

vullen.

1.8. Vijn is bevoegd bij de uitvoering van overeenkomsten met opdrachtgever gebruik te

maken van derden. Ook in die situatie gelden de onderhavige algemene voorwaarden.

1.9. In gevallen waarin deze algemene voorwaarden en/of de met opdrachtgever gesloten

overeenkomst niet voorzien, zijn van toepassing de laatst geldende versie van de Uniforme

Voorwaarden Horeca, zoals gedeponeerd bij de rechtbank te Den Haag.

 

2. Aanbiedingen en overeenkomsten

2.1. Aanbiedingen, acties, offertes en prijzen van Vijn zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders

is aangegeven. Aanbiedingen en acties zijn bovendien slechts geldig zolang de voorraad

strekt cq. zolang de actie geldt.

2.2. Een op naam gestelde aanbieding of offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen,

tenzij een andere termijn staat vermeld. Na deze termijn komt de aanbieding of offerte te

vervallen, vervallen eventuele opties en kan Vijn de gereserveerde capaciteit aanwenden

voor andere aanvragen.

 

 

 

 

 

 

2.3. Een overeenkomst met Vijn komt tot stand op het moment dat een opdracht of bestelling

van opdrachtgever door Vijn wordt ontvangen. Vijn kan aan opdrachtgever een

opdrachtbevestiging zenden, waarin de overeengekomen afspraken staan weergegeven.

Een overeenkomst kan door Vijn worden ontbonden in geval opdrachtgever niet aan de

voorwaarden voldoet of in het verleden niet heeft voldaan. In dat geval zal Vijn

opdrachtgever dit binnen 14 dagen na totstandkoming van de overeenkomst mededelen.

2.4. Opdrachtgever en Vijn komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van

elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra aan de

voorwaarde van 2.3 is voldaan. Het ontbreken van een gewone handtekening doet niets af

aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische

bestanden van Vijn gelden hierbij als een vermoeden van bewijs, e.e.a. voor zover de wet

zulks toelaat.

2.5. Wijzigingen in en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn bindend indien deze

schriftelijk door Vijn aan opdrachtgever zijn bevestigd.

2.6. Overeenkomsten voor een opdrachtgever, aangegaan door een tussenpersoon, al dan

niet in naam van de opdrachtgever, worden geacht mede voor rekening en risico van deze

tussenpersoon te zijn gesloten.

2.7. Vijn kan niet gebonden worden door handelingen en/of mondelinge afspraken van

personen die haar onbevoegd vertegenwoordigen, tenzij deze afspraken schriftelijk zijn

bevestigd door daartoe bevoegde personen van Vijn.

2.8. Informatie, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, opgaven, etc. met betrekking tot

aanbiedingen en acties en kenmerken van goederen (bijvoorbeeld maten of gewichten) of

diensten die worden verstrekt, worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan.

Vijn garandeert echter niet dat alle aanbiedingen, acties, goederen en diensten volledig met

de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen geen aanleiding zijn tot

schadevergoeding en/of ontbinding.

2.9. Alle in een aanbieding, actie, offerte of overeenkomst verwerkte of daarbij gevoegde

afbeeldingen, tekeningen, informatie en/of ideeën dienen uitsluitend tot gebruik in het kader

van de te verstrekken of verstrekte opdracht, en mogen door opdrachtgever niet voor andere

doeleinden worden gebruikt, noch aan derden worden verstrekt. Alle rechten daarop blijven

bij Vijn berusten. De bedoelde bescheiden blijven altijd eigendom van Vijn.

Vijn behoudt zich het recht voor die bescheiden terug te vorderen.

3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn in Euro's en exclusief BTW, transportkosten en overige heffingen die van

overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

3.2. In geval van verhoging van de kostprijsbepalende factoren is Vijn gerechtigd de in haar

aanbiedingen vermelde en in haar overeenkomsten overeengekomen prijzen

dienovereenkomstig te verhogen.

3.3. Indien Vijn en opdrachtgever zijn overeengekomen dat Vijn ten behoeve van

opdrachtgever een overeenkomst sluit met een derde en deze derde verhoogt haar prijzen,

dan is Vijn gerechtigd de nieuw geldende prijzen door te berekenen aan opdrachtgever.

3.4. Een prijsverhoging als bedoeld in lid 2 en 3 geeft opdrachtgever niet het recht de

overeenkomst te ontbinden.

3.5. Prijsverhogingen voortvloeiende uit wijzigingen in en/of aanvullingen van de opdracht

door opdrachtgever, zijn voor rekening van opdrachtgever.

3.6. De betaling van een eventuele meerprijs op grond van het bepaalde in lid 2 of 3, dient

plaats te vinden tegelijk met (de laatste termijn van) de hoofdsom.

3.7. Indien Vijn een samengestelde aanbieding heeft gedaan, bestaat er geen verplichting tot

uitvoering van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig gedeelte van de

voor het geheel afgegeven prijs.

 

 

 

3.8. Opdrachtgever is de prijs verschuldigd die Vijn in haar orderbevestiging heeft vermeld,

dan wel in de overeenkomst staat opgenomen. Kennelijke fouten in de prijsopgave kunnen

ook na totstandkoming van de overeenkomst met Vijn, door Vijn worden gecorrigeerd.

4. Prijzen afhankelijk van aantal gasten

4.1. Indien de door Vijn overeengekomen prijs direct afhankelijk is van het aantal personen,

dient opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voordat Vijn goederen dient te leveren danwel

diensten dient te verrichten, het definitieve aantal personen op te geven.

Het door opdrachtgever opgegeven aantal personen (danwel bij opdracht danwel uiterlijk 14

dagen voor levering of dienstverlening) is bindend en bepalend voor de uiteindelijke

totaalprijs.

4.2. De totaalprijs is veelal samengesteld uit verschillende componenten, zoals eten,

dranken, op- en afbouw, organisatie, inkoopprijs, overheadkosten en op basis van het aantal

gasten zoals genoemd in de overeenkomst. Zodra het aantal gasten wijzigt ten opzichte van

het aantal genoemd in de overeenkomst, heeft dit consequenties voor deze componenten.

Zodoende kan bij grotere wijzigingen niet worden vastgehouden aan de prijs per persoon

zoals in de overeenkomst genoemd.

4.3. Indien een wijziging plaatsvindt in het aantal gasten dat kleiner is dan 10% van het

eerder opgegeven aantal gasten, wordt de totaalprijs vermeerderd of verminderd conform de

overeengekomen prijs per persoon.

4.4. Indien een verlaging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 10% van het

eerder opgegeven aantal gasten, heeft dit consequenties voor de prijs conform het

onderstaande schema:

(a) Wijziging tussen 10 en 15%: prijsverhoging eten & dranken 10%

(b) Wijziging tussen 15 en 20%: prijsverhoging eten & dranken 12%

(c) Wijziging tussen 20 en 25%: prijsverhoging eten & dranken 15%

(d) Wijziging tussen 25 en 30%: prijsverhoging eten & dranken 17,5%

(e) Wijziging groter dan 30%: prijsverhoging eten & dranken 20%

4.5. Indien een verhoging plaatsvindt van het aantal gasten dat groter is dan 10% van het

eerder opgegeven aantal gasten, kan dat positieve prijsconsequenties tot gevolg hebben.

Vijn zal in dat geval een aangepaste prijs voor opdrachtgever berekenen.

4.6. Wanneer blijkt dat Vijn op de leveringsdatum voor meer personen dan door

opdrachtgever opgegeven moet leveren, is Vijn gerechtigd om ofwel de levering aan meer

personen dan opgegeven te weigeren, ofwel de levering aan deze extra personen te

accepteren tegen de overeengekomen prijs per persoon met dien verstande dat de

producten nog voldoende aanwezig zijn of gekozen wordt voor een aanvullend alternatief.

5. Betaling

5.1. Betaling dient plaats te vinden ofwel contant bij aflevering van de goederen en/of

oplevering van de diensten ofwel op andere wijze binnen 14 dagen na factuurdatum. De

wijze en termijn van betaling wordt schriftelijk overeengekomen in de opdrachtbevestiging.

Is er geen opdrachtbevestiging opgemaakt, dan dienen de goederen en/of diensten contant

te worden betaald.

5.2. Vijn behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om voor de uitvoering van de overeenkomst

één of meerdere aanbetalingen van opdrachtgever te vorderen. Het niet tijdig betalen van

een aanbetaling geldt als een annulering door opdrachtgever, en alsdan is artikel 6.1 van

overeenkomstige toepassing.

5.3. Ingeval door Vijn een betalingstermijn is overeengekomen, geldt dat door het enkele

verstrijken van de betalingstermijn, opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in

verzuim is. Vijn is alsdan gerechtigd met onmiddellijke ingang de overeenkomst te ontbinden

of (verdere) levering van goederen en/of het verrichten van diensten op te schorten tot het

moment waarop opdrachtgever de (betalings)verplichtingen volledig is nagekomen,

de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

5.4. Bij niet of niet tijdige betaling door opdrachtgever is opdrachtgever vanaf de dag waarop

de betaling uiterlijk had dienen plaats te vinden tot aan de dag van betaling, over het

openstaande saldo aan Vijn een rente verschuldigd van7,5% per maand, waarbij een deel

van een maand voor een volle maand wordt gerekend.

5.5. Ten laste van opdrachtgever komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten, van welke

aard dan ook, die Vijn als gevolg van de niet-nakoming door opdrachtgever van diens

(betalings)verplichtingen moet maken. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de

hoofdsom, met een minimum van € 250,00 exclusief BTW.

5.6. Opdrachtgever is gehouden op eerste verzoek ten genoegen van Vijn zekerheid te

stellen voor al hetgeen hij uit hoofde van of in verband met overeenkomsten of de nietnakoming

daarvan aan Vijn verschuldigd is ter voldoening van al zijn huidige danwel

toekomstige schulden aan Vijn uit welke hoofde dan ook.

5.7. Opdrachtgever heeft niet het recht van verrekening, opschorting en/of ontbinding

wegens tekortkoming en/of vernietiging, behoudens voor zover in deze algemene

voorwaarden voorzien. Vijn heeft het recht al hetgeen zij, al dan niet opeisbaar en/of al dan

niet voorwaardelijk, van opdrachtgever heeft te vorderen, te verrekenen.

5.8. Alle betalingen zullen steeds en uitsluitend bestemd zijn tot en aangewend worden voor

betaling van achtereenvolgens gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, rente, schade en

de hoofdsom.

6. Annulering

6.1. Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd

onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt

geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn

aanvaard indien Vijn het aanbod niet onmiddellijk verwerpt.

(a) Bij annulering meer dan 90 dagen voor de (eerste) dag van uitvoering is

opdrachtgever gehouden 25% van de totaalsom aan Vijn te betalen.

(b) Bij annulering 30 dagen of meer voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden 50%

van de totaalsom aan Vijn te betalen.

(c) Bij annulering minder dan 30 dagen voor bedoeld tijdstip is opdrachtgever gehouden

100% van de totaalsom aan Vijn te betalen.

Vijn behoudt zich het recht voor op vergoeding van de totale door haar geleden schade als

gevolg van de annulering.

6.2. Annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Voor de berekening van het te

betalen bedrag wordt uitgegaan van de dag, waarop de schriftelijke annulering Vijn heeft

bereikt. Aan een mondelinge annulering kan opdrachtgever geen rechten ontlenen.

6.3. Vijn behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met

overheidsvoorschriften te annuleren, ook indien de opdracht al bevestigd is en/of er een

begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt tevens indien er voldoende aanwijzingen bestaan

dat de op grond van de overeenkomst te houden bijeenkomst een zodanig ander karakter

heeft dan verwacht mocht worden op grond van mededelingen door opdrachtgever, dat Vijn

de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van de

bijeenkomst op de hoogte was geweest. Een en ander geldt ook als een annulering door

opdrachtgever, en artikel 6.1 is alsdan van overeenkomstige toepassing.

6.4Vijn is gerechtigd om, in plaats van haar in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen,

nadere eisen te stellen ten aanzien van het verloop van de bijeenkomst. Indien er voldoende

aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is Vijn alsnog

gerechtigd de in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen.

6.5. In geval van annulering komt opdrachtgever, vooral bij overmacht, wellicht voor de

nodige kosten te staan. Daarom geeft Vijn het advies om de aan Vijn verstrekte opdracht te

verzekeren, zodat opdrachtgever een dekking heeft van het mogelijke financiële risico.

6.6 In het geval Vijn aantoonbaar aansprakelijk is voor niet naleven van de overeenkomst

geheel of gedeeltelijk kan Vijn niet hoger dan dat gedeelte of maximaal de som van de

opdracht aansprakelijk worden gesteld. De opdrachtgever is hiermee uitdrukkelijk akkoord bij

de totstandkoming van de opdracht.

6.7 Vijn kan op geen enkele wijze worden aangesproken op vervolgschade en alle schade is

gemaximaliseerd conform artikel 6.6.

7. Uitvoering van dienstverlening

7.1. De uitvoering van de overeenkomst door Vijn is gebaseerd op de door opdrachtgever

aangegeven aard van het evenement, de opgegeven omstandigheden en aantallen.

Opdrachtgever is gehouden alle door Vijn verlangde gegevens en informatie te verstrekken,

evenals alle overige gegevens en informatie die van belang kunnen zijn voor de correcte

uitvoering van de overeenkomst door Vijn. Opdrachtgever staat in voor de juistheid en

volledigheid van alle aan Vijn verstrekte gegevens en informatie.

7.2. Indien Vijn bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van door opdrachtgever

te verstrekken informatie, kan opdrachtgever Vijn niet aanspreken op het tekortschieten in de

nakoming van haar verplichtingen, zolang opdrachtgever niet alle verlangde informatie cq.

niet de juiste informatie heeft verstrekt.

7.3. Opdrachtgever staat ervoor in dat Vijn alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de

locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals

gas, water en elektriciteit en ruimten, tenzij anders vermeld in de overeenkomst.

7.4. Wordt de levering van goederen en/of het verrichten van diensten door Vijn vertraagd

door toedoen van opdrachtgever, dan is Vijn gerechtigd de daaruit voortvloeiende

meerkosten aan opdrachtgever door te berekenen.

7.5. Vijn mag bij de uitvoering van alle door haar gesloten overeenkomsten, naar eigen

inzicht de wijze van uitvoering zelf bepalen.

7.6. Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Vijn voortvloeiende

verplichting niet nakomt, heeft Vijn het recht de nakoming van haar verplichtingen

jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te

ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling danwel rechterlijke tussenkomst

benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding.

In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan Vijn verschuldigd is, direct opeisbaar.

7.7. Vijn is gerechtigd, tenzij anders vermeld in de overeenkomst, zonder bericht en zonder

toestemming van opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan te laten verrichten door

niet bij haar in dienst zijnde derden, indien dit naar het oordeel van Vijn een goede en

efficiënte uitvoering van de overeenkomst bevordert.

7.8. Indien voor de uitvoering van de overeenkomst toestemming van een derde nodig is

(bijvoorbeeld een vergunning), draagt opdrachtgever zelf zorg voor een tijdige verkrijging van

de toestemming, zulks op kosten van opdrachtgever. Opdrachtgever verstrekt uiterlijk één

week voor de uitvoering van de overeenkomst schriftelijk bewijs aan Vijn dat de

toestemming verkregen is. Het niet verkrijgen van de vereiste toestemming komt geheel voor

risico van opdrachtgever.

7.9. Indien Vijn goederen, zonder personeel, aflevert bij opdrachtgever, heeft opdrachtgever

2 uur garantie op de kwaliteit van de goederen (eten en/of drinken), vanaf het moment van

aflevering, op voorwaarde dat de goederen worden opgeslagen volgens de instructies van

Vijn.

7.10. Indien opdrachtgever en/of gasten van opdrachtgever goederen (eten en/of drinken)

van Vijn van de locatie meenemen, is dat voor eigen rekening en risico van opdrachtgever

en/of zijn gasten.

7.11. Vijn levert geen beveiligings- of medisch personeel. Opdrachtgever is er dan ook zelf

verantwoordelijk voor dat er op locatie tijdens een evenement, in de meest ruime zin des

woords, voldoende veiligheidsmedewerkers en/of EHBO-ers aanwezig zijn.

7.12. Indien opdrachtgever constateert of redelijkerwijs kan constateren dat Vijn in de

uitvoering van de dienstverlening is tekortgeschoten, dient hij dit onverwijld, maar uiterlijk

binnen 5 werkagen, aan Vijn schriftelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Vijn zal in

voorkomende gevallen door opdrachtgever een redelijke termijn worden gegund om, indien

mogelijk, het gebrek te herstellen. Alle kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever

tenzij er sprake is van aansprakelijkheid van Vijn zoals bepaald in artikel 11.

7.13. Overeenkomsten die tussen Vijn en opdrachtgever worden gesloten en die betrekking

hebben op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van goederen en/of verrichten van

diensten, worden, tenzij schriftelijk anders is overeenkomen, aangegaan voor de duur van

één jaar.

7.14. Een overeenkomst als bedoeld in lid 13 die is aangegaan voor bepaalde tijd, zal

telkens stilzwijgend met dezelfde periode worden verlengd, tenzij één der partijen de

overeenkomst schriftelijk opzegt met inachtneming van een opzegtermijn van drie

kalendermaanden voorafgaande aan het einde van de (verlengde) contractstermijn of

wanneer opdrachtgever zijn overeenkomst met Vijn vervangt door een overeenkomst van

een grotere omvang.

7.15. Een overeenkomst als bedoeld in lid 13 die is aangegaan voor onbepaalde tijd, kan

door elk der partijen na goed zakelijk overleg en onder opgaaf van redenen door schriftelijke

opzegging worden beëindigd, waarbij een opzegtermijn van minimaal zes kalendermaanden

in acht dient te worden genomen, tenzij schriftelijk een andere opzegtermijn is

overeengekomen.

7.16. Vijn heeft het recht een overeenkomst als bedoeld in lid 13 tussentijds op te zeggen

met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, onder gehoudenheid tot een

evenredige vermindering van de door opdrachtgever verschuldigde prijs, voor zover deze

betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd. Bij opzegging als

bedoeld in dit lid is Vijn niet gehouden tot enige schadevergoeding.

7.17. Een opzegging, door welke partij dan ook, dient schriftelijk -per aangetekend

schrijvenplaats te vinden.

8. Transport en werkomstandigheden

8.1. Tenzij anders wordt overeengekomen, is de keuze van het transport aan Vijn.

Opdrachtgever is verplicht alle maatregelen te nemen voor een snelle lossing van de

goederen. Vijn is niet verantwoordelijk voor de wijze van opslaan van de goederen door

opdrachtgever. Heeft opdrachtgever verzuimd tijdig maatregelen te nemen tot

inontvangstneming van de goederen, dan is Vijn gerechtigd deze goederen voor rekening en

risico van opdrachtgever te lossen en op te slaan waarmee Vijn aan haar leveringsplicht

heeft voldaan. Vijn behoudt zich het recht voor de goederen in gedeelten te leveren.

8.2. Opdrachtgever verbindt zich er tijdig zorg voor te dragen dat de werkzaamheden welke

niet behoren tot de opdracht aan Vijn, naar behoren van Vijn zijn verricht en zo tijdig dat het

afleveren en het opstellen van de benodigde inventaris en goederen geen vertragingen

ondervinden, dat de toegang tot de ruimten waarin door Vijn moet worden gewerkt,

onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde

voortgang kan vinden.

8.3. Opdrachtgever geeft Vijn de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het

gebied van hygiëne, arbo en milieu.

8.4. Indien opdrachtgever niet heeft voldaan aan haar verplichtingen ingevolge het bepaalde

in lid 1 t/m 3, is Vijn gerechtigd zelf maatregelen te treffen teneinde het werk ongestoord

doorgang te kunnen laten vinden, en is Vijn gerechtigd de kosten daarvan aan

opdrachtgever door te berekenen. Voor alle schade die Vijn lijdt door het niet

nakomen door opdrachtgever van zijn verplichtingen ingevolge het bepaalde in lid 1 t/m 3,

is opdrachtgever jegens Vijn aansprakelijk.

9. Reclame

9.1. Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of

de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen is overgekomen. Indien er naar het

oordeel van opdrachtgever sprake is van een gebrek in de uitvoering, dient Vijn daarvan

direct schriftelijk op de hoogte te worden gebracht. Betreft de opdracht het leveren

van goederen, dan is opdrachtgever verplicht direct na de levering de goederen grondig te

controleren op gebreken, en bij aanwezigheid daarvan Vijn direct schriftelijk op de hoogte te

brengen. Bij klachten over de kwaliteit van etens- en/of drinkwaren, dient opdrachtgever

deze binnen 2 uur na levering aan Vijn te melden, Vijn de gelegenheid heeft de gegrondheid

van de klacht te controleren en indien mogelijk te verhelpen.

9.2. Reclames dienen het liefst direct schriftelijk te worden gemeld, maar in ieder geval

binnen 3 werkdagen na levering van de goederen of uitvoering van de opdracht.

Uitgangspunt bij reclames zijn de tussen partijen overeengekomen afspraken.

Kennelijke druk-, schrijf en/of telfouten, danwel onduidelijkheden in aanbiedingen,

orderbevestigingen en/of overeenkomsten binden Vijn niet.

9.3. Een aantoonbaar gebrek in een onderdeel van de uitvoering van de opdracht cq. een

onderdeel van het geleverde, geeft opdrachtgever niet het recht de totale geleverde prestatie

cq. de totaal geleverde goederen af te keuren.

9.4. Vijn aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn

veroorzaakt of ontstaan door

schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, danwel door van buiten komende oorzaken,

waaronder begrepen voorziene of onvoorziene omstandigheden alsmede

weersomstandigheden, die het uitvoeren van de overeenkomst door Vijn onmogelijk of

bezwaarlijk maakt.

9.5. Indien de reclame een ontvangen factuur betreft, dient deze binnen 8 dagen na

factuurdatum per aangetekende brief ter kennis van Vijn te worden gebracht. Reclames die

Vijn na het verstrijken van de hiervoor genoemde termijn van 8 dagen bereiken, hoeven door

Vijn niet meer in behandeling genomen te worden.

Opdrachtgever wordt geacht na het verstrijken van de termijn van 8 dagen als voornoemd,

akkoord te zijn gegaan met de hem toegezonden factuur.

10. Overmacht

10.1. Ingeval van overmacht is Vijn niet gehouden haar verplichtingen jegens de

opdrachtgever na te komen, respectievelijk worden de verplichtingen opgeschort voor de

duur van de overmacht.

10.2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid

waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens opdrachtgever geheel of gedeeltelijk,

al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd, bemoeilijkt en/of in redelijkheid niet van Vijn kan

worden verlangd. Tot die omstandigheid behoren onder meer weersomstandigheden,

verkeersopstoppingen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in

een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of van gebruikte communicatiesystemen en/of

het op enig moment niet beschikbaar zijn van medewerkers van Vijn, niet of niet tijdige

leveringen van leveranciers of andere ingeschakelde derden, niet, niet tijdige en/of niet

volledige beschikbaarheid van door opdrachtgever zelf te verzorgen voorzieningen en/of

omstandigheden.

10.3. Indien in een overeenkomst specifiek is opgenomen dat een bepaalde medewerker van

Vijn werkzaamheden ten behoeve van opdrachtgever zal verrichten, is er tevens sprake van

overmacht indien deze medewerker, om welke reden dan ook, niet in staat kan worden

geacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten. Het is Vijn toegestaan

alsdan een andere medewerker de werkzaamheden te laten verrichten.

10.4. Indien de opdracht dient te worden uitgevoerd in door derden ter beschikking gestelde

ruimten, is Vijn op geen enkele wijze aansprakelijk indien de betreffende ruimten niet

daadwerkelijk door de betreffende derden ter beschikking worden gesteld.

10.5. Indien een periode van overmacht korter dan twee maanden duurt, zal opdrachtgever

Vijn de gelegenheid moeten geven haar verplichtingen alsnog na te komen, tenzij het naar

partijen bekend is, dat de overeengekomen leveringsdatum een fatale datum betreft.

10.6. Indien een periode van overmacht langer dan twee maanden duurt, zijn partijen

gerechtigd zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de overeenkomst schriftelijk,

per aangetekend schrijven, te ontbinden, zonder dat daardoor voor één der partijen een

recht op schadevergoeding ontstaat. Eventuele aanbetalingen zullen alsdan worden

terugbetaald, waarbij Vijn gerechtigd is de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten op

de aanbetalingen in mindering te brengen.

10.7. Opdrachtgever is, behoudens het bepaalde in lid 6, niet bevoegd de overeenkomst

wegens overmacht te beëindigen.

11. Aansprakelijkheid

11.1. Vijn is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, geleden door opdrachtgever

en/of diens gasten en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove

schuld van Vijn.

11.2. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aard van

het evenement, de omstandigheden en/of de aantallen, is Vijn, onverminderd het bepaalde in

artikel 4, niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.

11.3. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van ondergeschikten, is Vijn niet

aansprakelijk. Iedere eventuele aansprakelijkheid van Vijn, uit welke hoofde dan ook, is

steeds beperkt tot de totaalsom van de overeenkomst danwel, indien dat meer is, het bedrag

dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Vijn gesloten verzekering wordt

vergoed.

11.4. Indien de verhouding van de aan opdrachtgever te leveren prestatie ten opzichte van

de omvang van de door opdrachtgever geleden schade daartoe aanleiding geeft, zal de door

Vijn te vergoeden schade worden gematigd.

11.5. Bedrijfsschade en andere indirecte schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Opdrachtgever dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren. Mocht in rechte

komen vast te staan dat Vijn toch verantwoordelijk is voor bedrijfsschade, dan zijn de leden 1

t/m 4 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

11.6. Opdrachtgever wordt te allen tijde als de eigenaar, huurder of gebruiker van de ruimte

aangemerkt, ook indien de huur door bemiddeling van Vijn tot stand is gekomen. Voor de

tijdens de gebruiksperiode door opdrachtgever, derden of Vijn aan de ruimte toegebrachte

schade, aanvaardt Vijn geen aansprakelijkheid en opdrachtgever vrijwaart Vijn voor alle

aanspraken van derden ter zake.

11.7. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die voor Vijn en/of enige derde is en/of

zal ontstaan als direct en/of indirect gevolg van wanprestatie en/of onrechtmatig handelen

van opdrachtgever en/of diens gasten, alsmede voor de schade die is veroorzaakt door enig

dier en/of enige stof en/of enige zaak waarvan opdrachtgever en/of diens gasten houder

zijn en/of die onder hun toezicht staan.

11.8. Vijn is niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen van opdrachtgever

en/of diens gasten op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd.

11.9. Wordt een opdracht verstrekt door twee of meer opdrachtgevers, zijnde natuurlijke- of

rechtspersonen, dan zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de

volledige nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen van

opdrachtgever.

12. Verplichtingen opdrachtgever

12.1. Alle glaswerk, serviesgoed, tafels, stoelen, linnengoed en andere door Vijn ter

beschikking gestelde non-consumptieve goederen of materialen waaronder ook

transportmiddelen, blijven onvervreembaar eigendom van Vijn. Indien goederen van Vijn

achterblijven op locatie, moeten deze door opdrachtgever aan Vijn geretourneerd worden.

Schade aan of verlies van deze goederen door opdrachtgever of zijn gasten veroorzaakt,

moet door opdrachtgever aan Vijn tegen kostprijs worden vergoed.

12.2. Opdrachtgever is verplicht de door Vijn ter beschikking gestelde non-consumptieve

goederen als bedoeld in lid 1, slechts overeenkomstig eventuele aanwijzingen van Vijn te

gebruiken, en in het bijzonder is opdrachtgever verplicht om de door Vijn ter beschikking

gestelde non-consumptieve goederen als bedoeld in lid 1 Vijn teretourneren in de staat en op

de wijze zoals deze door Vijn aan opdrachtgever zijn aangeleverd, althans conform de

afspraken die daaromtrent tussen partijen zijn gemaakt.

Indien hiervan geen sprake is, is Vijn gerechtigd alle daaruit voor Vijn voortvloeiende kosten

(waaronder arbeidsuren van haar personeel) aan opdrachtgever door te berekenen.

12.3. Het is opdrachtgever niet toegestaan de door Vijn ter beschikking gestelde nonconsumptieve

goederen als bedoeld in lid 1, te verhuren of anderszins beschikbaar te stellen

aan derden. Voor eventuele schade voor Vijn die hiervan het gevolg is, is opdrachtgever

jegens Vijn aansprakelijk.

12.4. De opdrachtgever draagt bij een cateringopdracht zorg voor maaltijden voor de

medewerkers van Vijn.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1. Op alle aanbiedingen, acties, offertes en overeenkomsten van en met Vijn is uitsluitend

Nederlands recht van toepassing.

13.2. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen, acties of

offertes van Vijn of overeenkomsten die met haar zijn gesloten, worden voorgelegd aan de

bevoegde rechter te Amsterdam, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd

aanmerkt.

Aldus gedeponeerd op 10 maart 2011

KvK Amsterdam